सम्पर्क

     इनर्जी मिडिया मिसन प्रालि

फोन नं. +977-1-5546859

मोबाईल : ‌+9779841465772 (Raju), 9851001008, 9851100118

फ्याक्स: +977-1-5011213

       For Advertisement

contact no: 9841872945 (Om)

                  9849154797 (Mayank)

email:       info@urjanews.com